MENU

AVG Privacy verklaring

Belangrijk om vooraf te vermelden is dat wij onze uiterste best doen om al onze functionele cookies te beperken en anonimiseren. Wij gebruiken geen re-markting van Google. En Google GA4 maakt de IP-adresssen anoniem. Om deze reden is onze cookiebalk niet verplicht.

Inleidende bepalingen 

Op deze pagina treft u de privacyverklaring van Verantwoordelijke aan. U wordt aangeraden deze privacyverklaring zorgvuldig te lezen. Verantwoordelijke staat ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 14 11 63 37 en draagt de naam van deze webshop alsmede Armbanden.nl. Verantwoordelijke is per e-mail te bereiken via info@armbanden.nl.

In deze privacyverklaring wordt uitgelegd hoe Verantwoordelijke omgaat met de verwerking van de persoonsgegevens. Zo wordt onder meer aangegeven welke (categorieën) persoonsgegevens worden verzameld en voor welk doel de persoonsgegevens worden gebruikt. Tevens geeft Verantwoordelijke aan welke rechtsgrond ten grondslag ligt aan het verwerken van de persoonsgegevens.  

De verwerking van persoonsgegevens door Verantwoordelijke valt binnen de wettelijke vrijstellingsregelingen. Om die reden is de verwerking niet aangemeld bij de Autoriteit Persoonsgegevens. 

Verantwoordelijke behoudt zich het recht voor deze privacyverklaring aan te passen. De huidige privacyverklaring is voor het laatst bijgewerkt op 15-01-2023.

Soorten, doelen, rechtsgronden en termijn van verwerking van persoonsgegevens

Verantwoordelijke verwerkt de volgende persoonsgegevens:

  • Voor- en achternaam;
  • E-mailadres;
  • Telefoonnummer;
  • Adresgegevens;
  • Bankrekeningnummer;
  • Betaalmethode
  • Geanonimiseerd IP adressen (denk aan Google GA4 zonder re-marketing)
  • Bedrijfsnaam.

Verantwoordelijke verwerkt deze persoonsgegevens van alle opdrachtgevers waarmee zij een overeenkomst aangaat. Zij verwerkt deze gegevens teneinde contact met u op te nemen, en teneinde uitvoering te geven aan haar uit de overeenkomst voortvloeiende verplichtingen.

Het e-mailadres of telefoonnummer kan wordt tevens gebruikt om u in de toekomst op de hoogte te stellen van bestellingen, producten of diensten.

Aan de verwerking van uw gegevens liggen de volgende rechtsgronden ten grondslag: toestemming van de opdrachtgever voor de verwerking van zijn persoonsgegevens, en noodzakelijkheid voor de uitvoering van de overeenkomst.

De persoonsgegevens worden opgeslagen zolang u een overeenkomst heeft met Verantwoordelijke. Nadat de overeenkomst tussen u en Verantwoordelijk is geëindigd, zal Verantwoordelijke uw persoonsgegevens uit haar systemen verwijderen.

Het niet verstrekken van persoonsgegevens heeft tot gevolg dat er geen overeenkomst tot stand kan komen.

Functionele cookies  

Verantwoordelijke maakt op haar website gebruik van functionele cookies. Een cookie is een stukje data dat door een website op uw computer wordt geplaatst. Elke keer wanneer u de website van Verantwoordelijke bezoekt, verzamelt zij basis technische informatie zoals via welke website u op deze website terecht bent gekomen. Deze privacyverklaring is van toepassing op cookies en soortgelijke technologie.  Deze website kan functionele cookies gebruiken om bezoekers te voorzien van afgestemde informatie, om informatie te verzamelen, en om de bezoeker te volgen tijdens het bezoek aan de website. Dit helpt Verantwoordelijke om een goede gebruikservaring aan u te kunnen leveren.

Verwijzing naar andere websites 

Deze privacyverklaring is alleen van toepassing op deze website.

Het kan zo zijn dat deze website links bevat naar andere website die niet worden beheerd en/of eigendom zijn van Verantwoordelijke. Indien u door het klikken op een dergelijke link op een andere website terecht bent gekomen, geldt de privacyverklaring van die website. Verantwoordelijke is op geen enkele manier aansprakelijk of verantwoordelijk voor externe websites of voor de privacyverklaring op die websites. Verantwoordelijke raadt u aan om bij bezoek van externe websites hun privacyverklaring goed door te lezen, alvorens verder te gaan op deze websites.

Doorgifte aan derden 

Uw persoonsgegevens zullen worden gedeeld met derden als Verantwoordelijke op grond van een wettelijke verplichting gehouden is uw persoonsgegevens door te geven aan bevoegde instanties.

Beveiliging 

Verantwoordelijke heeft passende technische en organisatorische maatregelen getroffen om uw persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of onrechtmatige verwerking. De website heeft een SSL-certificaat, waardoor de gegevens over uitsluitend een beveiligde verbinding verstuurd worden.

Uw privacyrechten 

Op basis van de Algemene Verordening Gegevensbescherming heeft u een aantal rechten. U heeft het recht om Verantwoordelijke te verzoeken om inzage (art. 15 AVG), rectificatie (art. 16 AVG) en wissing (art. 17 AVG) van uw persoonsgegevens. Ook heeft u het recht om Verantwoordelijke te verzoeken om beperking van de verwerking van persoonsgegevens (art. 18 AVG). Onder bepaalde omstandigheden heeft u ook recht op overdraagbaarheid van gegevens (art. 20 AVG) en het recht van bezwaar (art. 21 AVG). Niet in alle gevallen kunnen deze privacyrechten worden uitgeoefend. Op de website van de Autoriteit Persoonsgegevens is meer informatie te vinden over wanneer het mogelijk is één of meer van deze rechten uit te oefenen.

Een verzoek tot uitoefening van een van deze privacyrechten kunt u richten aan info@armbanden.nl. Verantwoordelijke streeft ernaar binnen twee weken te reageren op dergelijke verzoeken.

Indien u vragen heeft over deze privacyverklaring, dan kunt u een e-mail zenden aan info@armbanden.nl.

Indien u een klacht wil indienen over Verantwoordelijke met betrekking tot het verwerken van uw persoonsgegevens, dan kunt u dit doen bij een toezichthoudende autoriteit (bijvoorbeeld de Autoriteit Persoonsgegevens).  

U kunt zich afmelden voor een door uzelf specifiek aangemelde nieuwsbrief door een e-mail te zenden aan nieuwsbrief@armbanden.nl.